Międzynarodowy projekt edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami włączyli się do Międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

Cele główne projektu to:
- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:
- promowanie kultury, wrażliwości na piękno;
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Legenda "O smoku wawelskim"

Uczniowie klasy 1a zrealizowali zadanie „W krainie legend” z modułu I projektu edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”.  Uczniowie poznali legendę „O smoku wawelskim”, co było głównym celem zajęć. Potrafili wymienić bohaterów legendy oraz odkryli, jaka jest różnica pomiędzy bajką, a legendą. Opowiadali również o swoich przeżyciach i doświadczeniach z wizyty w Krakowie, w smoczej jamie i przy pomniku smoka wawelskiego. Dużym wyzwaniem była praca w grupach – układanie puzzli przedstawiających scenę z legendy, dzieci rozwijały poprzez to zadanie umiejętność współpracy. Na zakończenie zajęć uczniowie rysowali dowolnie wybraną scenę z legendy. Prace dzieci zostały wyeksponowane na tablicy w klasie.

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj