Międzynarodowy projekt edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami włączyli się do Międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

Cele główne projektu to:
- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:
- promowanie kultury, wrażliwości na piękno;
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Razem możemy wiele

Uczniowie klasy 1e zrealizowali zadanie „Razem możemy wiele” z II modułu projektu „Z kulturą mi do twarzy”. Zadaniem uczniów było nawiązanie współpracy z instytucją lub organizacją, która działa na rzecz środowiska lokalnego. Uczniowie klasy 1e postanowili dołączyć do #teamPola i wesprzeć organizowaną zbiórkę zakrętek na rzecz chorej na SMA Poli Matuszek. W ramach współpracy, uczniowie będą przynosić plastikowe nakrętki, które następnie zostaną przekazane koordynatorowi akcji na terenie Rzeszowa. Pozyskane środki ze sprzedaży nakrętek zostaną przeznaczone na rehabilitację oraz sprzęt rehabilitacyjny dla dziewczynki. Gestem włączenia się do akcji było odbicie przez każdego z uczniów dłoni pomalowanej niebieską farbą na kartce i stworzenie wspólnej galerii prac w sali. Teraz już wiemy, że współpraca szybciej pomoże nam osiągnąć obrany cel, bo RAZEM MOŻEMY WIELE.

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj