Międzynarodowy projekt edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami włączyli się do Międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

Cele główne projektu to:
- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:
- promowanie kultury, wrażliwości na piękno;
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

W bocianim gnieździe-projekt edukacyjny kl. 1f

Uczniowie klasy 1f brali udział w ostatnim wydarzeniu projektu edukacyjnego Z Kulturą mi do twarzy pod hasłem "W bocianim gnieździe". Głównym celem tego spotkania było przybliżenie uczniom życia i zwyczajów bocianów białych poprzez obejrzenie edukacyjnego filmu. Film ten dostarczył wielu informacji na temat migracji bocianów do ciepłych krajów, przedstawił również trasę ich przelotu oraz niebezpieczeństwa, które na nich czyhają. Uczniowie dowiedzieli się także o sposobie odżywiania bocianów, procesie wydawania potomstwa oraz innych ciekawostkach związanych z tymi ptakami. Jednym z istotnych elementów prezentacji było przybliżenie wierzeń ludzi związanych z bocianami. Ten materiał stanowił odpowiedź na wiele nurtujących pytań, takich jak: dlaczego bociany stoją na jednej nodze, gdzie znajdują się ciepłe kraje, do których odlatują, oraz skąd biorą informacje na temat właściwej trasy migracji.

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj