Od grosika do złotówki

Nauczyciele klas drugich edukacji wczesnoszkolnej zostali zgłoszeni do programu „Grosikowe Wędrówki”. Uwzględnia on wymagania zapisane w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z dn. 14 lutego 2017 r. Cele projektu  „Od grosika do złotówki” to: nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu, nabycie wiedzy o finansowych aspektach różnorodnych zdarzeń, nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego zachowania się i unikania ryzyka, również w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów z zachowaniem bezpieczeństwa, wspomaganie ich samodzielności w uczeniu się, rozbudzanie  u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji. Zaletami projektu są oferowane propozycje różnorodnych form pracy z dzieckiem, kształtujące umiejętność racjonalnego gospodarowania finansami oraz szacunku dla pracy, nauka bezpiecznych zachowań, zachęta rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka, prowadzenie zajęć w atrakcyjnej, aktywnej formie. Wszystkie zadania edukacyjne są związane z przygodą, w której uczestniczy dziecko. Projekt jest wyposażony w innowacyjne materiały dydaktyczne przekazywane nieodpłatnie szkole.

1.-OD-GROSIKA-DO-ZŁOTÓWKI