"Wiem, czuję, pomagam"


logo 2

W bieżącym roku szkolnym w klasach 3b, 3c i 3d  realizowane będą zajęcia w ramach projektu „Wiem, czuję, pomagam”.  To pakiet edukacyjny, którego zasadniczym celem jest wsparcie nauczycieli w pracy z młodszymi uczniami nad kształtowaniem postaw prospołecznych, których podstawą są określone wartości.  Zawarte w nim scenariusze zajęć, zostały opracowane na postawie „Mądrych bajek z całego świata”. Każdy ze scenariuszy promuje określone wartości i postawy, tj. szacunek, troskę o innych, dzielenie się, odwagę, przyjaźń, współpracę. Punktem wyjścia do każdych zajęć jest bajka. Stanowi ona inspiracją do działań indywidualnych i grupowych skoncentrowanych wokół określonej wartości. Podejmowane działania mają charakter aktywizujący oraz rozwijają kompetencje poznawcze, społeczne i emocjonalne.

Treści zawarte w scenariuszach odnoszą się m.in. do:

• kształtowania systemu wartości wśród uczniów, w tym współpracy, solidarności, altruizmu,

• rozwijania u uczniów poczucia godności własnej osoby i godności innych osób,

• rozwijania postawy aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

• kształtowania prospołecznych postaw w tym: rozwijania postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, szacunku wobec niego i umiejętności prowadzenia dialogu z nim.

 Zajęcia realizowane w ramach projektu: „Wiem, czuje, pomagam” – to lekcje empatii.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka