Komunikaty

ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE PRZED LEKCJAMI

Wprowadza się następujące zasady dla uczniów:

  1. Uczniowie rozpoczynający naukę o godz. 8:00 powinni przychodzić do szkoły nie wcześniej niż o godz.7:40. Uczniowie mogą wychodzić z szatni i przechodzić na korytarze szkolne od godz.7:50.
  2. Jeśli, z różnych powodów, uczeń musi przyjść do szkoły wcześniej, powinien przebywać pod opieką dyżurujących w szatni nauczycieli lub skorzystać z biblioteki w godzinach jej otwarcia.
  3. Uczniowie zapisani do świetlicy, po skorzystaniu z szatni, mają obowiązek niezwłocznie udać się do świetlicy.
  4. Uczniowie mają zakaz przebywania na szkolnych korytarzach powyżej poziomu szatni i w innych miejscach, w których nie ma opieki nauczyciela do godz. 7:50.
  5. Niewywiązywanie się z powyższych ustaleń będzie skutkować konsekwencjami zgodnie z ZWO przyjętymi w szkole.

Dyrekcja SP 18