Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole jest Szkoła Podstawowa Nr 18 w Rzeszowie, ul. Błogosławionej Karoliny 21, tel. 17 748 24 94, e-mail: sekretariat@sp18.resman.pl reprezentowana przez Dyrektora szkoły.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl
 • Szkoła może zbierać i przetwarzać dane osobowe w celach realizacji zadań publicznych i obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi. W szczególności cele te dotyczą:
  - spraw uczniów, w tym rekrutacji i realizacji obowiązku szkolnego,
  - spraw pracowników, w tym rekrutacji,
  - spraw związanych z monitoringiem wizyjnym,
  - spraw związanych z zawarciem i realizacją umów ze szkołą, np. wynajmu pomieszczeń szkolnych.
  Szkoła może również zbierać i przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą w określonym celu i zakresie.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, organ prowadzący szkołę - Urząd Miasta Rzeszowa z jednostkami samorządowymi, inne placówki oświatowe (w tym w celu realizacji obowiązku szkolnego), organy administracji publicznej (policja, prokuratura, sądy), ZUS, Urzędy Skarbowe, NFZ i inne.
  - podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane osobowe.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do ich przenoszenia.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane lub brak możliwości zawarcia umowy.